Bridging severe disabilities @work: Mijn werkwaarden

1. Algemene situering van het project

Op 1 januari 2019 ging het ESF-project "Bridging severe disabilities @work" van start. Het loopt tot 31/03/2022.

Doelstelling van dit project is het activeren op maat van mensen met een (zeer) hoge ondersteuningsnood.

In de sector (en breder in Vlaanderen) constateren we dat het een steeds grotere uitdaging wordt om voor personen met de allergrootste ondersteuningsnood de brug te maken richting een geschikte activering via werk.

Daarom heeft Groep Maatwerk een aanvraag ingediend voor een transnationale ESF-oproep, die toelaat deze problematiek vanuit een breder en internationaal perspectief te benaderen, en tot andere inzichten te komen.

Voor de tewerkstelling van personen met een beperking wordt veelal vertrokken vanuit de beschikbare competenties: wat KAN deze persoon? Er wordt dan een match gezocht tussen competenties en takenpakket.

Er bestaan heel wat kwaliteitsvolle instrumentaria over het inventariseren van competenties, ook voor personen met een beperking.

Minstens even belangrijk is echter rekening te houden met de werkaspiraties: wat WIL een persoon?

Inventariseren van werkaspiraties voor personen met een (zeker cognitieve) beperking is verre van evident, en blijkt zelfs een wetenschappelijk blinde vlek.

Omdat dit van fundamenteel belang is voor toekomstige slaagkansen op de arbeidsmarkt, bundelen we transnationale kennis en expertise. We werken aan 1. Een theoretisch onderbouwd instrument dat 2. empirisch wordt afgetoetst bij een brede doelgroep. Deze bestaat uit BuSO-leerlingen (OV 1, 2 en 3), werkzoekenden bij GTB, doelgroepwerknemers van Maatwerkbedrijven en de doelgroep Begeleid Werken.

Het eindproduct van ons empirisch en academisch onderzoek achterhaalt hoe we werkaspiraties voor personen met een (cognitieve) beperking in kaart kunnen brengen, conform de vereiste psychometrische processen. Het resultaat is een wetenschappelijk én gevalideerd instrument: “Mijn werkwaarden".

2. Aanvraag 'Mijn werkwaarden"

Ons instrument “Mijn Werkwaarden” achterhaalt aan de hand van 27 vragen hoe personen met een (cognitieve) beperking hun werkwaarden in kaart kunnen brengen. 
Daarenboven worden de resultaten van de deelnemer automatisch geanalyseerd én omgezet in een rapport. Dit alles verloopt volledig digitaal. U hebt hiervoor enkel een computer/laptop/tablet en internetverbinding nodig.

“Mijn Werkwaarden” gebruiken? Dat doet u zo:

1. Vul het aanvraagformulier in.

a. E-mail: naar dit adres wordt de uitnodiging (weblink) verstuurd. Na het beëindigen van de bevraging ontvangt u via deze weg ook het rapport (PDF). Voor scholen/Maatwerkbedrijven/begeleidende organisaties/… raden we aan het emailadres van de begeleider in te geven.
b. Voornaam/Naam: voornaam en naam van de DEELNEMER(S). Deze worden enkel gebruikt voor het rapport te personaliseren en zijn strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

2. Na versturen van het aanvraagformulier ontvangt u een uitnodiging via email. Deze uitnodiging bevat een link om de bevraging online in te vullen. U kan, indien gewenst, het invullen onderbreken en op een later moment hervatten. De uitnodiging blijft 3 weken actief.

3. Klaar met de bevraging? Vergeet zeker niet op de knop “Afronden” te drukken. 

4. Na het afronden ontvangt u automatisch een feedbackrapport in uw mailbox.
 

Hierbij vindt u bijkomende informatie over het project: een “Lexicon” dat de 6 werkwaarden toelicht en “Duiding rapport” dat inzage geeft in het verloop van ons projectonderzoek.

 

Doorstroomopleiding voor maatwerkers

In dit project willen we een eerste blended opleiding voor doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven ontwikkelen: de 'Doorstroomopleiding voor maatwerkers'.

Met deze opleiding willen we maatwerkers ondersteunen in de ontwikkeling van generieke competenties, die nodig zijn om door te stromen, hetzij intern binnen het maatwerkbedrijf, hetzij extern naar het REC.

Maatwerkers zijn over het algemeen weinig vertrouwd met digitale technologie en beschikken vaak over weinig digitale vaardigheden. We zijn er echter van overtuigd dat zij moeten meegenomen worden in de digitale evolutie. De uitdaging zal er dan ook in bestaan om aangepaste didactische werkvormen uit te werken en laagdrempelige technologische ondersteuning te bieden, zodat de meerwaarde van blended leren ook voor maatwerkers kan gerealiseerd worden.

Het project loopt van 15/10/2021 tot 14/10/2022.

 

 

 

ESF-project SiSO

In dit project werd interactief opleidingsmateriaal uitgewerkt voor selectie van en opleiding aan werkleiders in maatwerkbedrijven. In totaal werden er 50 beoordelingstools uitgewerkt, met daarrond een opleidingspakket.

In het kader van dit project werden twee blogspots ontwikkeld: eentje rond selectie en eentje rond vorming. Op deze blogspots vindt u de handleiding en al het materiaal dat ontwikkeld werd in het kader van dit project.

Dit project is een samenwerking tussen promotor Groep Maatwerk en partners BDO, SST en VONST en werd gefinancierd door het ESF.


GRI in sector BW en SW

GRI staat voor Global Reporting Initiative en is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Een onderneming kan hierdoor transparant communiceren over haar ecologische, sociale en economische performantie.

In het kader van dit project stelden de maatwerkbedrijven een MVO-sectorpaspoort op. Op basis daarvan maakten 3 maatwerkbedrijven een duurzaamheidsverslag: Amival, Bewel en De Winning.

De werkzaamheden in dit project vormen de basis voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsrapportering in het kader van het maatwerkdecreet.


ESF-project SITUATIONELE TOOLS 

In dit project ontwikkelden Groep Maatwerk en BDO Adforum situationele tools voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven. Situationele tools zijn multimedia opleidingsmateriaal, waarin situaties op de werkvloer door acteurs nagespeeld worden. Elke tool bestaat uit een schets van een herkenbare situatie en vier mogelijke reacties op die situatie. Werken  met situationele tools zorgt ervoor dat een gesprek rond een bepaalde situatie gestart kan worden en dat duidelijk wordt welk gedrag in een specifieke situatie (on)toelaatbaar is en waarom.

De instrumenten zijn ontwikkeld rond competenties en gedragsindicatoren uit het eerder uitgewerkt competentiewoordenboek: hygiëne, veiligheid, flexibiliteit, discipline, conflicthantering, samenwerken, communiceren, grensoverschrijdend gedrag, arbeidsattitudes, instructies, kwaliteit en stress.

Naast de tools is ook een handleiding, een opleidingsaanbod en een train-de-trainer ontwikkeld om maatwerkbedrijven zoveel mogelijk op weg te zetten in het gebruik van de tools. Per competentie is een lespakket voor doelgroepwerknemers en een standaarddocument voor de begeleider uitgewerkt.

Dit project werd gesubsidieerd door ESF. 
 

Competentieprognoses Maatwerk

Met het ESF-project ‘Compentieprognoses Maatwerk’ wil Groep Maatwerk anticiperen op de competentie-uitdagingen die zich aankondigen in onze sector. Eerst door ze in kaart te brengen, vervolgens door in het verlengde ervan te sensibiliseren en acties te ondernemen.  We leggen een duidelijk accent op de impact van digitale evoluties, van circulaire economie en koolstofneutraliteit en de (lange termijn) impact van Corona.

Maatwerkbedrijven zijn voornamelijk actief als toeleverancier van reguliere bedrijven. We doen dit met doelgroepwerknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

We slagen erin onze doelgroepwerknemers kwalitatief tewerk te stellen door oa de werkplek ergonomisch aan te passen, continue opleiding te geven, (soms complexe) taken op te splitsen in éénvoudige deeltaken, intensieve begeleiding op de werkvloer te voorzien, en hen op sociaal vlak te ondersteunen en begeleiden voor niet-werkgerelateerde issues.
We stellen echter vast dat er op economisch en technologisch vlak een aantal ingrijpende evoluties plaatsvinden, die hun impact hebben op de toekomstige competentienoden van de doelgroep en de omkadering.

Zowel de invulling van staffuncties (directie, management), als de jobs van begeleiders op de werkvloer als zeker van doelgroepwerknemers zullen deels andere competenties vergen.

Het project zal twee jaar lopen; vanaf 1/01/2021 tot 31/12/2022.
In het eerste jaar zal de focus liggen op het detecteren van nieuwe competentienoden voor de toekomst en het uitwerken van een actieplan om op deze nieuwe behoeften te anticiperen. Tijdens deze fase werken we samen met Mpiris, een organisatie met expertise en ervaring in het uitvoeren van competentieprognosestudies in een aantal andere sectoren die relevant zijn voor de maatwerkbedrijven.

Om de goede uitvoering van het project te waarborgen, om een groot draagvlak te creëren voor de resultaten en om voldoende slagkracht te hebben bij het uitvoeren van de acties die eruit voortvloeien, werd een stuurgroep samengesteld die het project zal begeleiden

In het tweede jaar zal het accent liggen op het informeren en sensibiliseren van onze leden om intern met de resultaten aan de slag te gaan.

Dit project wordt gesubsidieerd door ESF.