Privacy policy

 

Inhoud

 1. Jouw privacy telt
 2. Waarom verwerkt onze organisatie persoonsgegevens?
 3. Mag onze organisatie persoonsgegevens verwerken?
 4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
 5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
 6. Doorgifte van gegevens
 7. Bewaren wij persoonsgegevens?
 8. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
 9. Uw rechten en keuzes
 10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring
 11. Hoe ons te contacteren?

 

1. Jouw privacy telt

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met je gegevens.

Groep Maatwerk is een ledenorganisatie die activiteiten ontplooit in functie van haar doelstelling en o.a. instaat voor het secretariaat van Fondsen voor bestaanszekerheid. De zetel van onze organisatie is gelegen aan Goossensvest 34, 3300 Tienen. Meer informatie over onze activiteiten vind je op www.groepmaatwerk.be.

Onze organisatie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit. 

Je moet erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. Om dit te kunnen garanderen heeft onze organisatie een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

 

2. Waarom verwerkt onze organisatie persoonsgegevens?

Groep Maatwerk vzw heeft tot doel de belangen te behartigen van de bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een arbeidshandicap, waaronder personen met een fysieke, mentale, psychische en sociale handicap, door hun werking te coördineren, hun ontwikkeling te bevorderen en hen te vertegenwoordigen in andere organismen, waar dit nodig wordt geacht. In al deze aangelegenheden staat de persoon met een handicap centraal.

Vlaams Sociaal Fonds  voor  de  bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling heeft  als enig doel het beheer van  de gemutualiseerde som van de bijdragevermindering bedoeld in artikel 2bis §2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.

Het Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling opgericht door deze overeenkomst heeft als doel: 

a. Aan de werknemers die ressorteren onder deze collectieve arbeidsovereenkomst voordelen toe te kennen zoals bepaald in artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998 gericht op de financiering van het Fonds voor bestaanszekerheid met het oog op de organisatie van economische, sociale en technische vorming, de toekenning van de jaarlijkse syndicale toelage en de toekenning van aanvullende vergoedingen en voordelen allerhande, afgesloten in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profit sector bedoeld om bepaalde anomalieën weg te werken.

b. Projecten en acties te organiseren ten voordele van de werkgevers en werknemers die ressorteren onder deze collectieve arbeidsovereenkomst.

c. De nodige middelen te innen om de doelstellingen voorzien in punt a. en b. te realiseren.

 

3. Mag onze organisatie persoonsgegevens verwerken? 

Als ledenorganisatie/fondsen voor bestaanszekerheid waken we er over om uw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt onze organisatie persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

In alle andere gevallen zullen we u vragen om uw toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

 • Het gebruik van cookies op de website
 • Het gebruik van contactgegevens voor het bezorgen van WerkVormen
 • Verwerken van beeldmateriaal: foto’s en video’s

Naast gerichte beelden, maken we ook sfeerbeelden (niet-gericht) van onze activiteiten en evenementen. Deze beelden kunnen als illustratiemateriaal gepubliceerd worden via onze officiële communicatiekanalen. Hiervoor is geen expliciete toestemming vereist. Wel heeft u recht op verwijdering (zie punt 9).

 

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

 • Onze organisatie vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.
 • Onze organisatie ontvangt gegevens uit authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals de kruispuntbank sociale zekerheid.
 • Onze organisatie ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, maatwerkbedrijven, …

 

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt door medewerkers van onze organisatie. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft onze organisatie ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op onze organisatie.

Onze organisatie kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling.

Onze organisatie kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

 

6. Doorgifte van gegevens 

Onze organisatie bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Onze organisatie zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan onze organisatie gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.  

 

7. Bewaren wij persoonsgegevens?

Onze organisatie bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

 

8. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Onze organisatie treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

 

9. Uw rechten en keuzes

Je kunt je gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die wij over jou verwerken, laat het dan weten.
Als je je recht van inzage uitoefent zal onze organisatie je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

 Je kunt je gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

 Je kunt je gegevens laten verwijderen.

Je kunt altijd vragen om gegevens die onze organisatie bijhoudt  te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

 Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop onze organisatie bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

 Je kunt je verzetten tegen automatische profilering.

Onze organisatie maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

 

10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring 

Onze organisatie kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op https://www.groepmaatwerk.be/privacy. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeren we je via onze website of andere communicatiekanalen.

 

11. Hoe ons te contacteren?

Onze organisatie heeft een informatieveiligheidsconsulent aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan de informatieveiligheidsconsulent aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet. Dit kan via:

C-smart 
Email: privacy@c-smart.be 
Website: www.c-smart.be 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Groep Maatwerk
Adres: Goossensvest 34, 3300 Tienen
Tel.: 016/82 76 40
Email: info@groepmaatwerk.be 
Website: www.groepmaatwerk.be 

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan het bestuur uw identiteit verifiëren.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur uw vraag concreet en correct behandelen.

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar

U kan ook daar een klacht indienen.